آگهی مزایده امورات قایقرانی در رودخانه زاینده رود حدفاصل پل شهید مطهری تا پل استاد سیف

آگهی مزایده  امورات قایقرانی در رودخانه زاینده رود حدفاصل پل شهید مطهری تا پل استاد سیف

آگهی مزایده  مرحله اول – نوبت اول

شهرداری ورزنه  به استناد صورتجلسه شماره  13 مورخ  1400/10/21 شورای اسلامی شهر  ورزنه در نظر دارد امورات قایقرانی در رودخانه زاینده رود حدفاصل پل شهید مطهری تا پل استاد سیف را به مدت سه سال شمسی وبا 20درصد افزایش هر سال نسبت به سال قبل ، از طریق آگهی مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا متقاضیان  میتوانند  جهت کسب  اطلاعات  بیشتر و دریافت  اوراق مزایده و همچنین  بازدید  از محل  مذکور در ساعات اداری  به واحد خدمات شهری  شهرداری مراجعه  و پیشنهاد خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25به دبیرخانه  شهرداری تحویل  و رسید دریافت  نمایند  .

سایت شهرداری: varzaneh.ir

تلفن: 03146482220