آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

🔰 آگهی مزایده شهرداری ورزنه

آگهی مزایده مرحله اول -نوبت اول
شهرداری ورزنه :

🔸به استناد مصوبه شماره ۴۷ مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ورزنه،شهرداری در نظر دارد

👈نسبت به فروش ۲ پلاک مسکونی واقع در خیابان شهید اصغر قطبی جنب پارک چاپاکر

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.

🔸با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند.

– تاریخ انتشار : 1401/04/14
– مهلت دریافت اسناد : 1401/04/28
– مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/10
– زمان بازگشایی پاکت ها:
1401/05/11
🔸لازم به ذکر است کلیه اطلاعات مربوط به مزایده در سامانه بارگزاری گردیده است .

تلفن تماس : 03146482221
سایت شهرداری:varzaneh.ir

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه