آگهی مزایده فروش پلاک مسکونی

آگهی مزایده فروش پلاک مسکونی

آگهی مزایده  مرحله اول – نوبت اول

شهرداری ورزنه  به استناد صورتجلسه شماره  24 مورخ  14/11/1400 شورای اسلامی شهر  ورزنه وتاییدیه شماره3473 مورخ 1400/11/20 هیات تطبیق فرمانداری شهرستان ورزنه در نظر دارد  نسبت به  فروش پلاک مسکونی شماره ده(10)  واقع در خیابان شهید اصغر قطبی جنب پارک محله ای چاپاکر به متراژ 174.3 مترمربع، جهت تکمیل روشنایی بلوار شهید سردارسلیمانی از طریق آگهی مزایده عمومی  اقدام نماید  ، لذا متقاضیان  میتوانند  جهت کسب  اطلاعات  بیشتر و دریافت  اوراق مزایده و همچنین  بازدید  از پلاکهای  مذکور در ساعات اداری  به واحد شهرسازی  شهرداری مراجعه  و پیشنهاد خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 به دبیرخانه  شهرداری تحویل  و رسید دریافت  نمایند  .