آگهی مناقصه واگذاری مدیریت داخلی ترمینال شیخ بهایی

آگهی مناقصه واگذاری مدیریت داخلی ترمینال شیخ بهایی

🔰 آگهی استعلام شهرداری ورزنه مبنی بر واگذاری مدیریت داخلی ترمینال شیخ بهایی به مدت 1 سال شمسی

🔸به استناد مصوبه شماره 96 مورخ 1401/08/17 شورای محترم اسلامی شهر ورزنه و تائید هیات تطبیق فرمانداری محترم شهرستان ورزنه
شهرداری ورزنه در نظر دارد :

👈نسبت به واگذاری مدیریت داخلی ترمینال شیخ بهایی به مدت 1 سال شمسی به صورت آگهی استعلام (خدمات)

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره سیستمی 1101093739000067
اقدام نماید.
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری از دریافت تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام میگردد متقاضیان میبایست جهت شرکت در استعلام در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند.

🟢مهم🟢
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 میباشد .
متقاضیان جهت راهنمایی سامانه ستاد و شرکت در استعلام با شماره تلفن 1456 ( بدون پیش شماره ) داخلی 3 (پشتیبانی 24 )ساعته و یا03146482220 در ساعات اداری تماس برقرار نمایند .

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه