المان پست اسلایدر

آغاز پلاک کوبی الکترونیکی درختان سطح شهر ورزنه بمناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی

آغاز پلاک کوبی الکترونیکی درختان سطح شهر ورزنه بمناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی

🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✍️در ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور نصب پایه های روشنایی این پروژه انجام گردید.

✍️در ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور نصب پایه های روشنایی این پروژه انجام گردید.

✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری ورزنه

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری ورزنه

آغاز پلاک کوبی الکترونیکی درختان سطح شهر ورزنه بمناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی

آغاز پلاک کوبی الکترونیکی درختان سطح شهر ورزنه بمناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی

🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✍️در ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور نصب پایه های روشنایی این پروژه انجام گردید.

✍️در ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور نصب پایه های روشنایی این پروژه انجام گردید.

✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری ورزنه

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری ورزنه

آغاز پلاک کوبی الکترونیکی درختان سطح شهر ورزنه بمناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی

آغاز پلاک کوبی الکترونیکی درختان سطح شهر ورزنه بمناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی

🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✍️در ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور نصب پایه های روشنایی این پروژه انجام گردید.

✍️در ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور نصب پایه های روشنایی این پروژه انجام گردید.

✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری ورزنه

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری ورزنه