سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

درباره معاونت

معاون امور منابع انسانی شهرداری ورزنه

حوزه بهسازی منابع انسانی
۱ اقدام در زمینه تدوین و تنظیم سیاست ها ، برنامه های راهبردی کوتاه ، میان و بلند مدت و اهداف کلان برنامه ای و نحوه اجرای برنامه ها در حوزه امور محوله متناسب با استراتژی های کلان و انتظارات سازمان و تعیین اولویت در هر مورد.
۲ هماهنگی و هدایت مجموعه در رابطه با تهیه و صدور بخشنامه و دستورالعمل های اجرایی لازم به منظور اعمال هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح قوانین به مراجع ذیصلاح در زمینه مدیریت منابع انسانی.
۳ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور اصلاح فرهنگ و رفتار سازمانی براساس الگوهای مصوب .
۴ بررسی پیش نویس قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین مورد عمل .
۵ ارائه راهکارها ، طرح های کاربردی و تدوین معیارهایی در خصوص نحوه تامین، توزیع ، نگهداشت و ارتقاء نیروی انسانی.
۶ نظارت بر حسن اجرای امور (‌مرتبط با مدیریت منابع انسانی ) در سایر واحدهای زیر مجموعه و ارائه پیشنهادهای کاربردی به واحدها .
۷ مطالعه و بررسی،‌ ارائه و اجرای طرح ها و برنامه های رفاهی و ارزشیابی عملکرد کارکنان ، کنترل سازمانی و همچنین بهداشت و ایمنی محیط کار و چگونگی خروج از خدمت (رها سازی) و سایر امور مرتبط با برنامه ریزی نیروی انسانی .
۸ بررسی و اظهار نظر پیرامون نظام های نوین مدیریت منابع انسانی و همکاری برای استقرار در سازمان متبوع و واحدهای تابعه.
۹ برنامه ریزی و جهت دهی به فعالیت مستمر در زمینه اصلاح روش ها،‌ رویه ها و فرایندهای موجود با مشارکت متصدیان امور.
۱۰ ارائه الگوهای ویژه ارتباطات سازمانی و تلاش در جهت برقراری ارتباط منطقی با کارکنان و شناسایی به موقع نیازهای ایشان و مرتفع نمودن آن .
۱۱ هدف گذاری ، رهبری و هدایت ، توسعه و ارزشیابی عملکرد گروههای کارشناسی در راستای تحقق اهداف سازمان متبوع .
۱۲ تهیه و انتشار اطلاعات و دستاوردهای حاصله در مورد وضعیت منابع انسانی شهرداری و فعالیتهای انجام یافته در این زمینه.
۱۳ سیاستگزاری و برنامه ریزی در خصوص تعیین اولویتها و نحوه توزیع منابع در اختیار بین واحدهای وابسته و تابعه.
۱۴ تلاش و ایجاد زمینه های لازم در جهت جذب ، نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی کارآمد برای کلیه واحدهای ستادی و اجرایی.
۱۵ ایجاد زمینه به منظور برگزاری سمینارها ، هما یشها و کارگاههای آموزشی در رابطه با مدیریت نیروی انسانی .

 

حوزه تامین منابع انسانی
۱ تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مدیریت تامین منابع انسانی و جهت دهی به مطالعات مذکور .
۲ نظارت و هدایت اجرای طرحها و پروژه های محوله مرتبط با وظایف شغلی ( موضوع مدیریت تامین منابع انسانی ) .
۳ هدایت مطالعات و طرح های کاربردی مرتبط با نیاز سنجی ، برنامه ریزی ، تامین و تعدیل نیروی انسانی ( ثابت و موقت ) .
۴ طبقه بندی و شکل دهی نیازهای انسانی سازمان متبوع در قالب طراحی مشاغل و تشکیلات تفصیلی ( پست های سازمانی ).
۵ اقدام و پیگیری در زمینه اخذ مجوز استخدامی سازمان متبوع و تسهیم بین واحدهای تابعه طبق شاخص های مطروحه .
۶ تعیین سهم نیروی واحدها به تناسب میزان تقاضای نیرو ، تعداد نیروی در اختیار و میزان برخورداری واحد مربوطه .
۷ تشکیل جلسات گروهی حل مسئله با شرکت افراد صاحبنظر و جمع بندی موارد جهت حل مشکلات تامین نیروی انسانی .
۸ هدایت برنامه جذب و تنظیم ذخیره نیروی انسانی سازمان متبوع ( تعیین نیاز و سهمیه واحدها ، استخدام ، قراردادهای کارشناسی ، نقل و انتقال و ماموریت ها ، جابجایی بین واحدها ، تعدیل و خروج از خدمت و صدور و تائید احکام مربوطه ) .
۹ همکاری در طرحهای برآورد عمومی نیروی مورد نیاز براساس دورنمای آتی فعالیت ، توسعه و یا تحدید سازمان .
۱۰ منعکس نمودن نیازهای سازمان متبوع در قالب پیشنهاد تشکیلات تفصیلی از نظر کیفی ( عناوین مشاغل ) و کمی ( تعداد پست های سازمانی ) واحدهای ارائه خدمت .
۱۱ جمع بندی و گرد آوری نیازهای اختصاصی نیروی انسانی مجموعه سازمان متبوع ( بتفکیک هرعنوان شغلی ) و تعیین اولویتهای نیروی انسانی در مقاطع زمانی مشخص .
۱۲ تعیین استراتژی های جذب نیرو و انواع ارتباطات استخدامی برحسب نوع و ماهیت مشاغل ، کیفیت منابع در دسترس و اولویتها ( نیروهای ثابت، قراردادی و خرید خدمت ، پیمانی و ….. )
۱۳ برنامه ریزی و انجام امور کارشناسی در زمینه تعیین ضوابط و چارچوبهای انتخاب و به گزینی نیروی انسانی .
۱۴ ارائه پیشنهاد و تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و راه کارهای مربوط به تامین ، جذب و روش های استخدام نیروی انسانی و ارسال آن به مراجع قانونی ذیربط و پیگیری موارد تا مرحله تصویب .
۱۵ نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه درمورد نحوه جذب ، تامین ، توزیع و سازماندهی منابع انسانی و تحقق شاخص های هدف ومقرر در برنامه های توسعه و سیاستهای مندرج در برنامه های تحول اداری .
۱۶ تهیه و تدوین دستورالعمل و آئین نامه های اجرایی جهت بهبود نظام های مدیریت تامین و توزیع منابع انسانی بخش .
۱۷ مطالعه قوانین و مقررات و شناسایی محدودیت ها و مشکلات مربوطه و تنظیم پیش نویس اصلاحی جهت ارسال به مراجع ذیربط قانونی در حیطه وظایفه محوله شغلی .
۱۸ پاسخگویی در مورد استعلامات واصله و ابهامات ذینفعان در زمینه قوانین و مقررات ، بخشنامه های صادره و طرحهای محوله و تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد لزوم .
۱۹ فعالیت و تلاش مستمر در جهت بهینه سازی امور و استقرار روش ها و فرایند های مطلوب انجام کار در حوزه فعالیت محوله.
۲۰ شرکت در جلسات کارشناسی و استفاده از پینشهادات گروه های صاحبنظر و متخصصین در زمینه اجرای امور محوله.
۲۱ مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی زمان بندی شده و گزارشات ادواری عملکرد واحد مربوطه.

 

حوزه بکارگیری منابع انسانی
۱ تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مدیریت بکارگیری منابع انسانی و جهت دهی به مطالعات مذکور .
۲ نظارت و هدایت اجرای طرحها و پروژه های محوله مرتبط با وظایف شغلی ( موضوع مدیریت بکارگیری منابع انسانی ) .
۳ بررسی مشکلات و محدودیت های قانونی و ارائه پیش نویس اصلاحیه قوانین حاکم بر تعهدات نیروی انسانی .
۴ تعیین شاخص های مربوط برای نظارت بر بکارگیری نیروهای متعهد.
۵ تهیه و تدوین دستورالعمل و آئین نامه های اجرایی جهت بهبود نظام های مدیریت بکارگیری منابع انسانی.
۶ تشکیل کمیته های قانونی و جمع بندی تصمیمات متخذه ( نقل و انتقال و ….)
۷ انجام تحقیق و مطالعه در خصوص برآورد میزان کاهش نیروی انسانی در مقاطع زمانی حال و آینده .
۸ شناسایی و ارائه طرحهای کاربردی و تدوین دستورالعمل درزمینه ساماندهی ، جابجایی و ضوابط نقل وانتقالات نیرو .
۹ مشارکت در انجام مطالعات مربوط به شرایط کار ( تعیین میزان و دامنه ساعات کارشغلی ، میزان مطلوب سالهای خدمت و طرحهای تشویق خروج از خدمت و … )
۱۰ مطالعه قوانین و مقررات و شناسایی محدودیت ها و مشکلات مربوطه و تنظیم پیش نویس اصلاحی جهت ارسال به مراجع ذیربط قانونی در حیطه وظایفه محوله شغلی .
۱۲ ارائه گزارشات ادواری از نتایج و دستاوردهای عملکرد در رابطه با وظایف شغلی محوله ( گزارشات تحلیلی و آماری )
۱۳ همکاری در برنامه ریزی و اجرای سمینارها و کارگاههای آموزشی مرتبط با وظایف شغلی .
۱۴ فعالیت و تلاش مستمر در جهت بهینه سازی امور و استقرار روش ها و فرایند های مطلوب انجام کار در حوز فعالیت محوله.
۱۵ شرکت در جلسات کارشناسی و استفاده از پیشنهادات گروه های صاحبنظر و متخصصین در زمینه اجرای امور محوله.
۱۶ مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی زمان بندی شده و گزارشات ادواری عملکرد واحد مربوطه.

 

حوزه نگهداشت منابع انسانی
۱ تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مدیریت نگهداشت منابع انسانی و جهت دهی به مطالعات مذکور.
۲ نظارت و هدایت اجرای طرحها و پروژه های محوله مرتبط با وظایف شغلی ( موضوع مدیریت نگهداشت منابع انسانی ) .
۳ تشکیل جلسات گروهی حل مسئله با شرکت افراد صاحبنظر و جمع بندی موارد جهت حل مشکلات نگهداشت منابع انسانی .
۴ تهیه و تدوین دستورالعمل وآئین نامه های اجرایی جهت بهبود نظام های مدیریت نگهداشت منابع انسانی بخش .
۵ نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات واصله کارکنان موسسات و واحدهای تابعه سازمان متبوع با موضوع مدیریت امور کارکنان .
۶ هدایت امور و همکاری در بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ، لوایح و پیش نویس های واصله و تنظیم پیشنهادات اصلاحی .
۷ رسیدگی به امور محوله در مورد سرپرستی واحد کنترل سازمانی کارکنان ( حضور و غیاب ، مرخصی ، معذوریت ها و امور انضباطی و تخلفات اداری )
۸ تهیه و تائید صدور احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان اعم از ( ثابت – قراردادی ).
۹ ارائه پیشنهادات اصلاحی در مورد ارتقاء وضعیت حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان بخش حسب شرایط .
۱۰ تنظیم مزایای متعلقه شغلی براساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان .
۱۱ هماهنگی با مدیریت مالی و بودجه در جهت برآورد و تامین اعتبارات مورد لزوم جهت ارتقاء مزایای کارکنان .
۱۲ تهیه و تنظیم ابلاغ های مقامات و کارکنان در سازمان متبوع و نظارت بر صدور معرفینامه های اشتغال بکار .

 

حوزه توسعه منابع انسانی
۱ تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه توسعه منابع انسانی و جهت دهی به مطالعات مذکور .
۲ نظارت و هدایت اجرای طرحها و پروژه های محوله مرتبط با وظایف شغلی (موضوع مدیریت توسعه منابع انسانی )
۳ تشکیل جلسات گروهی حل مسئله با شرکت افراد صاحبنظر و جمع بندی موارد جهت تعیین اولویت ها و حل مشکلات توسعه منابع انسانی واحدهای تابعه .
۴ تهیه و تدوین دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی جهت بهبود نظام مدیریت توسعه منابع بخش.
۵ برنامه ریزی و اقدام در زمینه بهسازی نظام توسعه عملکرد کارکنان متناسب با شرایط خاص بخش.
۶ سازماندهی و تنظیم برنامه های آموزشی ( عمومی ، بدو و حین خدمت ، اختصاصی توانمند ساز و کارآموزی شغلی )
۷ اقدام و هماهنگی بمنظور ایجاد امکان برقراری دوره های آموزشی و اعزام کارکنان ستاد و صف به دوره های مذکور .
۸ تنظیم موافقتنامه بین واحدهای تابعه و نظارت بر فرایند آموزش کارکنان .
۹ هدایت فرایند و امور مرتبط با ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان متبوع
۱۰ اجرای برنامه اعمال امتیازات شغلی و اعطای مزایای متعلقه براساس نتایج فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان .
۱۱ تشکیل کمیته های قانونی و جمع بندی تصمیمات متخذه (‌کمیته های ترفیع ، ارتقاء و انتصابات ، طرح تبیین ……. ).

 • مسئول امور اداری و پرسنلی

  شرح مسئولیت و اختیارات :
  تهیه و تنظیم لیست کارکرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل انتظامی
  تهیه و تنظیم آمار ماهیانه (امکانات – نیروی انسانی )
  صدور احکام پرسنلی اعم از بازنشستگی و باز خریدی و ….
  صدور ابلاغهای داخلی پرسنل – صدور تسویه حساب پرسنل
  نظارت بر حسن انجام کار واحدهای زیر مجموعه (دبیرخانه، بایگانی)
  ثبت و به روز کردن مرخصی ها و ماموریت های ساعتی و روزانه

 •  
 • کارگزین

  شرح مسئولیت و اختیارات :
  کنترل ورود و خروج از طریق برگه های مربوطه و دستگاه کارت ساعت
  تطبیق مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و ساعتی
  بایگانی مدارک پرسنلی
  تنظیم قراردادهای پرسنلی
  صدور احکام پرسنلی
  صدورکاردکس مرخصی سالیانه
  تنظیم کارکرد ماهیانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهیانه
  انجام امور اداری مربوط به بیمه کارکنان ( تامین اجتماعی + تکمیلی
  هماهنگی و انجام امور رفاهی
  پیگیری ابلاغهای داخلی و صدور تسویه حساب پرسنلی
  تنظیم آمار ماهیانه

 •  
 • مسئول بایگانی

  شرح مسئولیت و اختیارات :
  نظارت بر عملکرد کار کنان بایگانی
  کنترل نامه ها و استعلامات وارده به بایگانی جهت قرار دادن در پرونده ها
  نظارت بر تحویل و در یافت پرونده ها از قسمتهای مختلف
  تشکیل پرونده برابر کدهای تعیین شده در قسمتهای مربوطه
  بایگانی نامه ها و پیش نویس ها و استعلامات
  ثبت نامه های وارده در سیستم رایانه ای بایگانی
  ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بایگانی
  شماره گذاری کلیه سوابق ارسالی به بایگانی
  تحویل گرفتن پرونده و نامه ها از دبیرخانه و بررسی شماره صادره آن پرونده

 •  
 • متصدی بایگانی

  شرح مسئولیت و اختیارات :
  ثبت پرونده های وارد به بایگانی در سیستم رایانه ای
  ویرایش پروند ه های وارد به بایگانی
  جستجوی پرونده ها در سیستم رایانه ای و دفاتر بایگانی
  برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارد به بایگانی
  جابجایی پروند ه های وارد در بایگانی و طبقه بندی آنان براساس کد گذاری
  بایگانی نمودن کلیه برگه های وارد در بایگانی و جابجا نمودن آنان در پرونده های مربوطه
  تعویض زونکن های فرسوده و پشت نویسی پروند ه ها و زونکن ها

 •  
 • مسئول دبیرخانه

  شرح مسئولیت و اختیارات :
  کنترل در امور ثبت و توزیع و تفکیک نامه های وارده به شهرداری و ارجاع به دوایر ذیربط
  کنترل و تصحیح نامه های صادره از نظر آیین نگارش
  حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری واحد مربوطه
  نظارت مستمر در حسن اجرائی امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات
  ارجاع سوابق و پرونده های صادره به واحد های مربوطه و بایگانی
  تطبیق پیش نویس های اداری و تهیه گزارشات و ارائه آمارهای لازم
  تطبیق پیش نویس ها و نامه های تایپ شده
  تحویل نامه های صادره به ارباب رجوع
  تفکیک نامه های وارده و صادره و ارسال رونوشت نامه ها به واحد های مربوطه

 •  
 • نامه رسان

  شرح مسئولیت و اختیارات :
  ارسال کلیه نامه‌های صادره اعم از محرمانه و عادی
  بایگانی نامه‌های وارده و صادره
  ارسال رونوشت نامه‌های صادره به واحدهای اقدام کننده

 •  
 • متصدی اموردفتری دبیرخانه

   

  شرح مسئولیت و اختیارات :
  تایپ نامه ها
  ثبت نمودن نامه ها
  ارجاع نامه ها توسط اتو ماسیون اداری به واحدهای مربوطه
  پرینت نامه ها
  اسکن نامه های وارده در سیستم اتوماسیون اداری
  ارائه آمار ماهیانه
  ثبت نامه ها در دفاتر

 •  

اخبار معاونت

آگهی مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالتآگهی مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت

آگهی مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت

پیام مهندس رضایی بمناسبت روز جهانی کارگرپیام مهندس رضایی بمناسبت روز جهانی کارگر

پیام مهندس رضایی بمناسبت روز جهانی کارگر

پیام تبریک حلول ماه مبارک رمضانپیام تبریک حلول ماه مبارک رمضان

پیام تبریک حلول ماه مبارک رمضان

آگهی مناقصه مرحله اول-نوبت اولآگهی مناقصه مرحله اول-نوبت اول

آگهی مناقصه مرحله اول-نوبت اول

اطلاعیه مهم در مورد تعطیلی بازارهای روز سطح شهراطلاعیه مهم در مورد تعطیلی بازارهای روز سطح شهر

اطلاعیه مهم در مورد تعطیلی بازارهای روز سطح شهر

کاهش ساعت کار ادارات استان اصفهان تمدید شدکاهش ساعت کار ادارات استان اصفهان تمدید شد

کاهش ساعت کار ادارات استان اصفهان تمدید شد