سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

درباره معاونت

معاون امور مالی و ذیحسابی شهرداری ورزنه

 • – نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
 • – بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 • – انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها
 • – نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
 • – همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
 •  – تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری 
 • – اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای   مالی
 • – رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری و رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی .
 • – انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه های مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره .
 • – انجام تشریفات مناقصه و مزایده .
 •  شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است.
 • – اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات
 • – نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و     دستورالعملهای مربوطه رسیدگی به ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد . 
 • – نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معاملات و قراردادها و  تحویل زمین ـ تحویل موقت ـ تحویل قطعی پیمانها
 • –  اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 • – نظارت بر تنظیم اسناد هزینه و همچنین انجام امور مربوط به حسابداری و همچنین توافقنامه املاک مورد مسیری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره.
 • – نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی و قوانین و مقررات اداری، مالی و درآمدی.
 • – نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی .
 • – نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به شهرداری.
 • – نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره مالی.
 • – انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوطه.

اخبار معاونت

آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول – فروش تعدادی لوله دو جداره کاروگیتآگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول – فروش تعدادی لوله دو جداره کاروگیت

آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول – فروش تعدادی لوله دو جداره کاروگیت

مزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول – ساختمان موزه مردم شناسیمزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول – ساختمان موزه مردم شناسی

مزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول – ساختمان موزه مردم شناسی