عملیات نصب پایه چراغ های بلوار سردار سلیمانی و بیمارستان

عملیات نصب پایه چراغ های بلوار سردار سلیمانی و بیمارستان

🎗💡به همت شهرداری ورزنه عملیات نصب پایه چراغ های بلوار سردار سلیمانی و بیمارستان انجام گرفت

✏️دکتر اخگر شهردار ورزنه در این خصوص بیان داشت: به همت شهرداری ورزنه پایه های روشنایی بلوار های منتهی به مسکن مهر و بیمارستان نصب شد و در روزهای آتی با اتمام کابل گذاری عملیان نصب چراغهای روشنایی با همکاری اداره برق شهرستان انجام خواهد گرفت،تا به یاری خداوند و دعای خیر اهالی این محل بزودی شاهد روشنایی این مسیر پرتردد شهر باشیم.

✏️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه