سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

واحد فضای سبز

مسئول واحد فضای سبز شهرداری ورزنه

  •  – حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ،رفوژها، پارک های محلی و اشجار .
  •  – توسعه فضای سبز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی متناسب با اقلیم منطقه و شهر در فصول مختلف
  •  – پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .
  •  – آبیاری ـ هرس و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .
  •  – تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .
  •  – تلاش جهت خودکفایی گل و گیاه مصرفی سالیانه برای شهر.
  •  – تلاش جهت صرفه جویی از مصرف آب و استفاده از روش های نوین آبیاری
  •  – همکاری و هماهنگی دائمی با واحد روابط عمومی جهت تهیه مستندات لازم از عملکرد روزانه فضای سبز.
  •  – انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

شرکت آویژه نگین شرق اصفهان