سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

واحد معماری و شهرسازی

مسئول واحد معماری و شهرسازی شهرداری ورزنه

این واحد که زیر مجموعه معاونت عمران شهری می باشد با توجه به حوزه کاری دارای وظایف زیر است :

در زمینه شهرسازی:

– بررسی نقشه معماری و تحویل آن.

– کنترل و نظارت بر روند اجرای کلیه امور مربوط به پرونده های شهر سازی .

– بررسی تقاضاهای صدور پروانه ساختمان ، دستور بازدید و دستور مجوز تهیه نقشه ، کنترل و تطابق نقشه های سازه و تاسیسات .

– تایید مجوز تهیه نقشه

– بررسی و مطابقت نقشه های معماری مصوب شورای شهر سازی با نقشه های اجرایی سازه .

– دستور بازدید استعلام دفتر خانه ، بانک ، ثبت ، اتحادیه ، حفاری آب و گاز و کنترل گزارشات مربوطه و دستور صدور پاسخ .

– پاراف پیش نویس پروانه ساختمان و گواهی عدم خلاف و پاسخ استعلامها و کلیه مکاتبات مربوطه به حوزه شهر سازی .

– هماهنگی لازم در کلیه امور مربوط به شهر سازی با شهردار.

– نظارت بر کلیه عوامل بازدید ،GIS ، محاسب ، پیش نویس و کنترل ساختمان .

– دستور بازدید سفت کاری و پایان کار و بررسی گزارشات مربوطه .

– بازدید از موارد خاص که نیاز به بررسی بیشتر دارند .

– محاسبه نقشه ها ، زیربناها ، تراکم ، جرائم ماده صد بر اساس آراء صادره ، دستورالعملهای مدون و ارقام مصوب شورای اسلامی شهر .

– محاسبه توافقات بین مالک و شهرداری

– محاسبه عوارض زیر بنا و عوارض نقل و انتقالات .

– رسیدگی به گزارشات مامورین بازدید ازمحل و تطبیق آنها با سوابق و نقشه موجود در پرونده نظارت برای تشخیص و محاسبه عوارض نوسازی زیر بنا ، بالکن ، نور گیر ، تفکیک و …….

– محاسبه اختلاف عوارض پرونده ها (جهت تمدید ، سفت کاری و پایان ).

– نظارت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار و گواهی عدم خلاف و استعلامهای دفتر خانه و بانک و …. برای متقاضیان در محدوده تحت نظارت و کنترل کار مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری .

– پیشنهادات پیرامون اصلاح و تغییر کاربریهای موردی و موضوعی به شهردار.

– تعیین میزان و نحوه تخلفات از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و ارجاع به مراجع ذیصلاح .

– صدور مجوز دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری .

– نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

– مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور

– نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری

– مشخص کردن کاربری پلاکها – گذر بندی – شبکه های معابر و دسترسی ها .

– اطلاع رسانی در مورد عقب نشینی های پلاک .

– مشخص کردن کاربریهای موجود و یا کاربریهای پیشنهادی .

– کنترل کاربریها و در صورت مغایرت دستور بررسی و اصلاح .

– شرکت در جلسات شورای معابر در خصوص عرض گذرها ، نیاز یا عدم نیاز عقب نشینی ها و پخ ها .

– سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود .

در زمینه بازدید:

۱- پاسخ به مراجعین حضوری در مورد استعلامات از لحاظ بازدید .

۲- حضور با مالک در محل و برداشت موقعیت و عرصه و اعیانی وضع موجود و مطابقت آن با سابقه و اعلام مغایرتها .

۳- هماهنگی با طرحهای تفصیلی و بررسی موارد در خصوص کاربری و گذربندی و مصوبات مربوطه .

۴- بازدید و گزارش پیرامون تائید ابعاد ملک تطبیق محل با سند مالکیت، مشخصات بناها .

۶- بازدید و گزارش پایان عملیات سفت کاری و
تمدید یا تعویض پروانه های ساختمانی و تطبیق آن با نقشه های مصوب در پروانه صادره
و اعلام مغایرتها .

۷- کنترل انطباق گزارش های موجود در پرونده و گزارش مهندسین ناظر با عملیات ساختمانی انجام شده .

۸- وضعیت پلاکهای مجاور از نظر ۱) قد پای ساختمان۲) ارتفاع ساختمان ۳) قدمت ساختمان .

۹- ارائه خلاصه اقدامات انجام شده قبلی هر پرونده .

۱۰- سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود .

مراحل و شرح اقدامات صدور پروانه ساختمان :

۱-تکمیل فرم توسط متقاضی ( شامل مشخصات مالک ، پلاک پستی، نشانی کامل و دقیق شماره پرونده ، بلوک و ملک)

۲- صدور دستور بازدید توسط مسئول شهرسازی

۳- اخذ نوبت بازدید و مراجعه به بایگانی جهت تائید و اطلاعات اخذ نوبت
۴- بازدید توسط مامور فنی منطقه و ارائه گزارش و تایید گذربندی

۵_ بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول فنی و شهرسازی و در صورت بلامانع بودن از نظر کاربری و گذر بندی و سایرضوابط شهر سازی صدور دستور تهیه نقشه

♦️در صورتی که گذر بندی پلاک دارای مشکل باشد، استعلام از قسمت طرحهای تفصیلی و نقشه برداری معاونت شهرسازی
♦️در صورتیکه کاربری پلاک دارای مشکل باشد استعلام از سازمانهای مربوطه
♦️کاربریهای فضای سبز، پارکینگ . اداری، ورزشی استعلام از واحد شهرسازی
♦️کاربریهای آموزشی استعلام از آموزش و پرورش
♦️کاربریهای بهداشتی، درمانی استعلام از دانشگاه علوم پزشکی

♦️کاربریهای مسکونی با ارزش تاریخی استعلام از سازمان میراث فرهنگی
♦️ کاربریهای خدمات جهانگردی، پذیرایی استعلام از ارشاد اسلامی ، سازمان ایرانگردی
♦️ استعلام از ارگانهای مربوطه شامل(آب،برق، مخابرات، بیمه)
۶_ صدور مجوز تهیه نقشه معماری ( توسط واحد تشکیل پرونده )

۷- ارائه نقشه معماری با رعایت ضوابط شهرسازی توسط مالک

۸- بررسی نقشه معماری توسط مسئول فنی و شهر سازی و در صورت تائید صدور دستور محاسبه

۹- محاسبه متراژ زیر بنا عوارض زیر بنا توسط قسمت درآمد

۱۰- صدور فیشهای عوارض زیر بنا ، آتش نشانی ، نامه بیمه

۱۱- پرداخت فیش های مربوطه توسط مالک
۱۲- صدور معرفی نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشکیل پرونده) پس از دریافت فرم معرفی نامه مالک موظف می باشد فرم مذکور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ایشان باید فرم مذکور را مهر و امضاءنمایند و سپس به قسمت امور مهندسین ناظر واقع در واحد شهر سازی برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دریافت و به ( شهرداری ) ارائه نماید.

۱۳- تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز توسط مالک از قبیل:

 • * برگ تعهد نظارت
 • * برگ تعهد محاسب +نقشه های سازه( اجرایی)
 • *فرم تعهد کارفرما ( مالک) تکمیل و گواهی امضاء شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی
 • * فیش های عوارض زیر بنا ، نوسازی سال جاری
 • *جواب نامه از اداره (بیمه،مخابرات،آب،برق)
 • *اصل و کپی سند مالکیت به نام مالک فعلی
 • * مجوز تهیه نقشه با مهر و امضای طراح و تائید واحد امور مهندسین ناظر شهرسازی
 • *تهیه پیش نویس پروانه توسط شهرداری
 • *تکمیل شناسنامه ساختمان توسط شهرداری
 • *اخذ امضاء پروانه ( پیش نویس گیرنده ، محاسب، مسئول فنی وشهرسازی، معاون یا شهردار)
 • *صدور پروانه ساختمان
 • *ممهور شدن پروانه توسط واحد دبیرخانه
 • *تهیه کپی از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالک) و ارائه به واحد صدور پروانه
 • * تحویل پروانه ساختمان به مالک + یکسری نقشه های تائید شده معماری و سازه