مناقصه مرحله اول- نوبت اول

مناقصه مرحله اول- نوبت اول

    شهرداری ورزنه  به استناد  صورتجلسه شماره  412مورخ  1400/04/19شورای اسلامی شهر ورزنه وتاییدیه شماره 11312 مورخ  1400/04/28 فرمانداری محترم اصفهان در نظر دارد  کلیه امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه، شامل کلیه غرفه ها ومغازه های ترمینال مذکور را به صورت کلی واز طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال شمسی به بخش خصوصی (شرکتهای حمل ونقل مورد تایید سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان) واگذار نماید ، لذا متقاضیان  واجد الشرایط  میتوانند   جهت بازدید  از محل  مذکور و همچنین کسب  اطلاعات  بیشتر  در ساعات اداری  به واحد  خدمات شهری شهرداری مراجعه  و ضمن  دریافت اوراق  مناقصه،  پیشنهادات  خود را حداکثر تاپایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ1400/07/08به دبیرخانه  محرمانه شهرداری  تحویل و رسید  دریافت نمایند  .ضمناً  سایر شرایط  در اوراق مناقصه درج  شده است  .

تلفن: 03146482221

سایت شهرداری  : varzaneh.ir

                                                                                                                                                                  رضا تقیان

                               سرپرست شهرداری ورزنه