سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

مسئول واحد کشتارگاه شهری

مسئول واحد کشتارگاه شهری شهرداری ورزنه

نظارت بر کنترل سالن ها، خط کشتار و سایر تجهیزات از قبیل تهویه و روشنایی موجود در کشتارگاه و حصول اطمینان از تنظیم و عملکرد مناسب آن ها

– نظارت و کنترل روزانه و مستمر کشتارگاه و ساماندهی وضعیت موجود و تلاش در جهت رفع نواقص اعم از بهداشتی، سرمایشی، گرمایشی، رنگ آمیزی و …

– نظارت و کنترل بر جلوگیری از ورود جانوران و حشرات موذی به سالن ها با استفاده از روش های مناسب

– نظارت و کنترل بر سم پاشی دوره ای محوطه کشتارگاه

– نظارت و کنترل بر شستشو و ضد عفونی نمودن روزانه سالن ها و خط کشتارگاه و همچنین تامین مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده مناسب

– کشتار روزانه دام کوچک و بزرگ

– بازرسی قبل و بعد از کشتار توسط بازرس دامپزشکی

– ذبح اسلامی و جمع آوری اجزای دام و سوزاندن در لاشه سوز

– تخلیه سپتیک ها و لایروبی تا دریا

– چاپ لیبل و نصب و مهر جهت اعتماد مصرف کننده از کشتار بهداشتی

– تعمیر و راه اندازی سردخانه

– جمع آوری پسماند کشتار در پاکت زباله و تخلیه آن

– نظافت محوطه کشتارگاه

– تعمیر و سرویس کاری ژنراتور برق

– نصب و تعمیر حشره کش های داخل سالن کشتارگاه

شرکت مهندسین فرامیر سپاهان