🔰تصویب تدقیق بافت فرسوده شهر

🔰تصویب تدقیق بافت فرسوده شهر

🔰تصویب تدقیق بافت فرسوده شهر

🔸براساس تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بافت فرسوده شهر ورزنه از ۳۴ هکتار به مساحت تقریبی ۶۲ هکتار افزایش یافت

👈 شهروندان بر اساس این مصوبه میتوانند از تسهیلات بافت فروسوده مانند تسهیلات تعمیرات یا ساخت و ساز و یا بسته های تشویقی وصدور پروانه ساختمانی بهره مند گردند.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه