🔰 تالاب بین المللی گاوخونی شهر ورزنه واجد دریافت عنوان شهر تالابی شد.

🔰 تالاب بین المللی گاوخونی شهر ورزنه واجد دریافت عنوان شهر تالابی شد.

🔰 تالاب بین المللی گاوخونی شهر ورزنه واجد دریافت عنوان شهر تالابی شد.

 

✍️ دکتر اخگر در خصوص انتخاب شهر تالابی ورزنه اظهارکرد: بنا به آخرین گزارش کمیته مستقل مشورتی شهرهای تالابی کنوانسیون رامسر شهر ورزنه در نزدیکی تالاب بین المللی گاوخونی استان اصفهان و شهرهای بندر خمیر در مجاورت تالاب بین المللی خورخوران استان هرمزگان فرآیند اعتبارسنجی را با موفقیت طی کرده اند و واجد دریافت عنوان “شهر تالابی” شدند.

🔸وی افزود : این طرح داوطلبانه فرصتی را برای شهر ها به وجود آورده است که از طریق آن بتوانند تالابهای طبیعی یا انسان ساخت شهرهای خود را در سطح بین المللی معرفی نموده و تلاشهای خود برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالابهایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه