🔰 تامین روشنایی پارک محله ای گلستان

🔰 تامین روشنایی پارک محله ای گلستان

گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#_پروژه_تامین_روشنایی

🔰 تامین روشنایی پارک محله ای گلستان

✍️ در راستای تکمیل روشنایی پارکها و همچنین بهسازی ، رفع نواقص و خاموشی آنها عملیات نصب پایه ها ی برق و نصب چراغ های روشنایی این پارک انجام گرفت.

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#_پروژه_عمرانی

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه