🔰 تعیین نرخ کرایه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری شهرستان ورزنه در سال ۱۴۰۲

🔰 تعیین نرخ کرایه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری شهرستان ورزنه در سال ۱۴۰۲

🔰 تعیین نرخ کرایه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری شهرستان ورزنه در سال ۱۴۰۲

✍️ با توجه به لزوم تعیین نرخ کرایه حمل و نقل مسافر درون شهری،برون شهری و حمل بار در سال ۱۴۰۲ کمیته حمل و نقل شهرداری به اتفاق تمامی اعضای محترم طی چند جلسه تشکیل و نرخ کرایه به شرح فایل پیوست مصوب گردید.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه