🔰 عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه آغاز شد

🔰 عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه آغاز شد

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#_پروژه_ترمیم__ترانشه_و_آسفالت_معابر

🔰 عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه آغاز شد

✍️در شروع این عملیات خیابان های مسکن مهر ،فاز ایثار و فاز یک شهرک امام جعفر صادق (ع) توسط شهرداری تر میم و بهسازی شد.

وبسایت:https://varzaneh.ir/
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه