🔶ادامه عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه:

🔶ادامه عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه:

🔶ادامه عملیات آسفالت ترانشه ها و لکه گیری معابر سطح شهر به همت شهرداری ورزنه:

🔶 در این پروژه که تا کنون بیش از ۵۰۰ تن آسفالت استفاده شده، ترانشه هاي حاصل از حفاري هاي شرکتهاي خدماتي آب ،برق گاز ، و همچنين ترانشه ها و دست اندازهاي موجود در معابر که باعث بروز مشکل عبور و مرور شهروندان و رانندگان وسائط نقليه مي گردد آسفالت مي شوند.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه