میدان شهرداری

slide-2feca5b

المان زن چادر سفید

 نصب المان زن چادر سفید نماد فرهنگی و تاریخی شهر ورزنه و بهسازی میدان شهرداری
پیاده رو سازی به میزان ۱۸۰ متر مربع و بهسازی حوض و آبنما و نصب المان