واحد آتش نشانی

slide-2feca5b

شرح وظائف:

وظایف مسئول ایستگاه آتش نشانی

 

1  نظارت و كنترل دقيق بر دفتر ثبت وقايع و دفاتر حضور و غياب افراد و بررسي مشكلات و پیگیری 

لازم جهت رفع آنها

2-  نظارت و كنترل در حسن اجراي كليه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغی

3-   نظارت و كنترل براعمال كليه نیروها طبق شرح وظايف و اجراي دقيق مقررات انضباطي و اداري در ايستگاه ومحل حادثه و تقاضاي تشويق و تنبيه افراد .

4-  اطمينان از آمادگي كامل پرسنل وتجهيزات تدافعي جهت مقابله با حوادث از طريق شركت در عمليات

5-  اطمينان از آمادگي كليه شيرهاي آتش نشاني ،تابلوهاي محلات.كليه آبهاي اختصاصي.پمپ هاي آتش نشاني ونحوه دسترسي به آنهااز طريق بازديد دورهاي ونگهداري آ‌مار و اطلاعات لازم .

6- آگاهي كامل و دقيق از محدوده ايستگاه ، شناخت كليه مراكز حساس ، اماكن عمومي ، سازمانهاي دولتي ، اورژانس بيمارستان و غيره از طريق بازديد و بازرسي و بروز نگهداشتن اطلاعات مذكور در ايستگاه و گزارش به مافوق

7-  بررسي اشكالات و كمبودهاي موجود در ايستگاه و كوشش در رفع آنها از نظر پرسنلي ، تجهيزاتي و مخابراتي ، تاسيساتي و تشكيل كلاسهاي آموزشي براي اهالي محدوده و داوطلبان و تشكيل كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت توام با عمليات براي كار در ايستگاه.

8-  نظارت و كنترل دقيق بر كزارشات تنظيمي حوادث و انجام مكاتبات ايستگاه.

9- شرکت درجلسات مختلف براي رفع اشکلات جاري وپيشرفت اهداف سازمان يا واحد آتش نشاني که ازطرف مسئولين تشکيل ميگردد.

10- نظارت وکنترل دقيق برخودروها ، وسايل وتجهيزات حريق ونجات وغيره که تجهيزات وسايل وخودروها در هر شيفت تحويل افراد باشد.

11- شرکت در حوادث مهم تحت عنوان مسئول آتش نشانی طبق برنامه تنظيمي از طرف مافوق مربوطه.

12- انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

شرح وظائف ایستگاه

 

– اجراي دستورات مافوق ، بخشنامه هاي اداري و ضوابط اجرايي واحد مربوطه .

– اجراي كامل دستورات مافوق هنگام عمليات توأم با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعايت نظم و مقررات لازم در طي عمليات اعم از اطفاء حريق يا امداد و نجات و ثبت گزارشات مربوطه در  دفتر ثبت وقايع.

– شركت در امور نگهباني ، پاكيزه نگهداشتن محيط ايستگاه و خودرو به صورت انفرادي و حفظ نظم و انضباط در كليه قسمتهاي ايستگاه.

– شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فني و حرفه اي .

– آمادگي كامل جهت استفاده و كاربرد تجهيزات و وسايل استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه و حريق .

– پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ حريق يا حادثه ، اخذ آدرس كامل محل حادثه .

– شركت در ورزشهاي لازم بمنظور حفظ قدرت بدني و تندرستي لازم براي انجام وظيفه

– آشنايي كامل با پمپ ها ، كفسازها ، پودر پاشها ، مانيتورها و ساير تجهيزات و ابزار و شركت در عمليات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار از طرف مافوق .

– استفاده صحيح از تجهيزات ، وسايل ، ابزار ، ماشين آلات و مراقبت در نظافت ، حفظ و نگهداري آنها .

– حفظ شئونات و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و محل حادثه توأم با روحيه تعاون و رعايت شعائر مذهبي .

– استفاده از لباس فرم ، نصب اتيكت و درجات و علائم منطبق با سمت و در طول مدت شیفت کاری

– انجام اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

 اطمينان از آمادگي كليه شيرهاي آتش نشاني محدوده ، كليه آبهاي اختصاصي و نحوه دسترسي به آنها از طريق بازديد دوره اي و نگهداري آمار و اطلاعات لازم اطمينان از آمادگي كامل تجهيزات مربوطه جهت مقابله با حوادث

– آگاهي كامل و دقيق از محدوده ايستگاه ، شناخت كليه مراكز حساس اماكن عمومي ، اورژانس ، بيمارستان و غيره از طريق بازديد و بازرسي و به روز نگهداشتن اطلاعات مذكور در ايستگاه .

– نظارت و كنترل دقيق بر خودروها ، وسايل و تجهيزات حريق ، نجات و غيره كه در هر شيفت تحويل افراد مي باشد .

 حضور به موقع در تحويل و تحول ايستگاه ، وسايل ، تجهيزات ، خودروها و دفتر ثبت وقايع به هنگام شروع و در پايان كار به شيفت هاي ديگر .

* ضمناً قابل ذکر است انجام تست سلامت و آمادگی جسمانی برابر استاندارهای مربوطه در پایان هرماه از هرفرد گرفته    می شود و پرداخت مزایا منوط به کسب نمرات مربوطه می باشد.