واحد امـور سرمایـه گذاری

slide-2feca5b

شرح وظائف:

  • تهیه بسته حاوی طرح ها و پروژه های مورد سرمایه گذاری همراه با اطلاعات جامع و کلی اقتصادی و فنی برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار
  • اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و رفع موانع اداری برای تسریع در اجرای طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی و پیگیری کلیه تعهداتی که شهرداری مطابق با قرارداد بعهده گرفته است.
  • ایجاد زمینه و بستر مناسب برای ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و پیشنهاد اعطای تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداری.
  • ایجاد هماهنگی با مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته و واحدهای تابعه شهرداری.
  • ابلاغ مصوبات در خصوص سرمایه گذاری و پیگیری نحوه اجرای آنها.
  • تهیه گزارش جامع و ماهانه از روند امور سرمایه گذاری جهت ارائه به کمیسیون مربوطه.
  • انجام تبلیغات برای جلب سرمایه گذاران و معرفی طرح ها.
  • جمع بندی و ارائه گزارش مربوط به امور سرمایه گذاری .
  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوطه.

*******