واحد امور مالی

slide-2feca5b

شرح وظائف:

 • نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها
 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
 • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری
 • اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی
 • رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری و رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی .
 • انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه های مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره .
 • انجام تشریفات مناقصه و مزایده .
 •   شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است.
 • اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات
 • نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه رسیدگی به ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد .
 • نظارت بر تنظيم كليه اسناد معاملات و قراردادها و تحویل زمین ـ تحویل موقت ـ تحویل قطعی پیمانها
 • اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 • نظارت بر تنظيم اسناد هزينه و همچنين انجام امور مربوط به حسابداري و همچنين توافقنامه املاك مورد مسيري منطقه بر اساس دستور العمل هاي صادره.
 • نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه هاي اجرايي و قوانين و مقررات اداري، مالي و درآمدي.
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی .
 • نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به شهرداری.
 • نظارت و كنترل عمليات مربوط به بستن حسابها در پايان دوره مالي.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوطه.

*******