واحد حسابداری

slide-2feca5b

شرح وظائف:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت ومراقبت در حسن اجرای بودجه برنا مه ای.
 • همکاری در تهیه پیش نویس لازم در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری.
 • نظارت ورسیدگی به پیش پرداخت ها وعلی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت واجرای قوانین و مقررات مالی.
 • نظارت برتهیه وتنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانک،چک،برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف.
 • مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها.
 • کنترل و نظارت بر حسن اجرای صحیح امور مالی،خدماتی و تدارکاتی منطقه در چارچوپ قوانین و مقررات جاری.
 • نظارت بر رعایت کلیه قوانین،مقررات،دستورالعملها و اجرای صحیح آئین نامه مالی و معا ملاتی
 • دقت برکلیه خرید ها وتدارک وسایل و تجهیزات مورد نیاز.
 • تهیه تراز نامه و گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاون مالی و اداری ..
 • نظارت بر تنظیم اسناد حقوقی ماهانه و ارسال کسورات پرسنل به حسا بهای مربوط.
 • نظارت بر بایگانی و مراقبت از کلیه اسناد حسا بداری و اوراق بهادار.
 • ثبت اعتبارات در سيستم رايانه اي مالي
 • صدور اسناد در سيستم رايانه اي مالي
 • صدور چك هاي هزينه
 • تهيه گزارشات مالي
 • تهيه اسناد بدهي ها بصورت ماهانه
 • تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهانه
 • رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری .
 • رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی .
 • انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه های مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره .
 • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارت مصوب طبق مقررات و آئین نامه های مالی شهرداری ها .
 • رسیدگی به ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد ..
 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری .
 • ثبت اسناد درآمد و هزینه ای حسابداری و چک های وصولی.
 • ارائه چک های سر رسید شده به بانک .
 • محاسبات مالی ـ تهیه لیست های بیمه .
 • صدور عوارض سالیانه خودرو .
 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ،‌تهیه تراز عملیات ،‌ تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء‌آنها .
 • حسابدار زير نظر مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد.

انجام سایر وظایف محوله طبق دستورمافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

*******