واحد شهر سازی

slide-2feca5b

شرح وظائف:

 • مسئول شهرسازی

 

 • بررسي نقشه معماري و تحويل آن.
 • كنترل و نظارت بر روند اجراي كليه امور مربوط به پرونده هاي شهر سازي .
 • بررسي تقاضاهاي صدور پروانه ساختمان ، دستور بازديد و دستور مجوز تهيه نقشه ، كنترل و تطابق نقشه هاي سازه و تاسيسات .
 • تاييد مجوز تهيه نقشه
 • بررسي و مطابقت نقشه هاي معماري مصوب شوراي شهر سازي با نقشه هاي اجرايي سازه .
 • دستور بازديد استعلام دفتر خانه ، بانك ، ثبت ، اتحاديه ، حفاري آب و گاز و كنترل گزارشات مربوطه و دستور صدور پاسخ .
 • پاراف پيش نويس پروانه ساختمان و گواهي عدم خلاف و پاسخ استعلامها و كليه مكاتبات مربوطه به حوزه شهر سازي .
 • هماهنگي لازم در كليه امور مربوط به شهر سازي با شهردار.
 • نظارت بر كليه عوامل بازديد ،GIS ، محاسب ، پيش نويس و كنترل ساختمان .
 • دستور بازديد سفت كاري و پايان كار و بررسي گزارشات مربوطه .
 • بازديد از موارد خاص كه نياز به بررسي بيشتر دارند .
 • محاسبه نقشه ها ، زيربناها ، تراكم ، جرائم ماده صد بر اساس آراء صادره ، دستورالعملهاي مدون و ارقام مصوب شوراي اسلامي شهر .
 • محاسبه توافقات بين مالك و شهرداري
 • محاسبه عوارض زير بنا و عوارض نقل و انتقالات .
 • رسيدگي به گزارشات مامورين بازديد ازمحل و تطبيق آنها با سوابق و نقشه موجود در پرونده نظارت براي تشخيص و محاسبه عوارض نوسازي زير بنا ، بالكن ، نور گير ، تفكيك و …….
 • محاسبه اختلاف عوارض پرونده ها (جهت تمديد ، سفت كاري و پايان ).
 • نظارت به صدور پروانه ساختمان و پايان كار و گواهي عدم خلاف و استعلامهاي دفتر خانه و بانك و …. براي متقاضيان در محدوده تحت نظارت و كنترل كار مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري .
 • پيشنهادات پيرامون اصلاح و تغيير كاربريهاي موردي و موضوعي به شهردار.
 • تعيين ميزان و نحوه تخلفات از پروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و ارجاع به مراجع ذيصلاح .
 • صدور مجوز ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقررات جاري .
 • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی
 • مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری
 • مشخص كردن كاربري پلاكها گذر بندي شبكه هاي معابر و دسترسي ها .
 • اطلاع رساني در مورد عقب نشيني هاي پلاك .
 • مشخص كردن كاربريهاي موجود و يا كاربريهاي پيشنهادي .
 • كنترل كاربريها و در صورت مغايرت دستور بررسي و اصلاح .
 • شركت در جلسات شوراي معابر در خصوص عرض گذرها ، نياز يا عدم نياز عقب نشيني ها و پخ ها .
 • ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .

*******

 • کارشناس بازدید

 

 • پاسخ به مراجعين حضوري در مورد استعلامات از لحاظ بازديد .
 • حضور با مالك در محل و برداشت موقعيت و عرصه و اعياني وضع موجود و مطابقت آن با سابقه و اعلام مغايرتها .
 • هماهنگي با طرحهاي تفصيلي و بررسي موارد در خصوص كاربري و گذربندي و مصوبات مربوطه .
 • بازديد و گزارش پيرامون تائيد ابعاد ملك تطبيق محل با سند مالكيت، مشخصات بناها .
 • بازديد و گزارش پايان عمليات سفت كاري و تمديد يا تعويض پروانه هاي ساختماني و تطبيق آن با نقشه هاي مصوب در پروانه صادره و اعلام مغايرتها .
 • كنترل انطباق گزارش هاي موجود در پرونده و گزارش مهندسين ناظر با عمليات ساختماني انجام شده .
 • وضعيت پلاكهاي مجاور از نظر 1) قد پاي ساختمان2) ارتفاع ساختمان 3) قدمت ساختمان .
 • ارائه خلاصه اقدامات انجام شده قبلي هر پرونده .

ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .

 

 • متصدی تشکیل پرونده

 

 • اخذ كليه مدارك لازم جهت تشكيل و تكميل پرونده .
 • تهيه پيش نويس و پاكنويس پروانه هاي ساختماني و گواهي تائيد سفت كاري و پايان ساخت .
 • تهيه و تنظيم كليه پاسخ به استعلام هايي كه مربوط به امور شهر سازي مي باشد .
 • كنترل كليه مدارك موجود در پرونده از نظر احراز مالكيت و تطبيق دادن سوابق پرونده .
 • هماهنگي لازم در كليه امور با مسئول دیگر واحدها
 • ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.
 • بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.
 • بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و … ).
 • بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد.
 • پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك و …
 • تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.
 • كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
 • شرح وظايف كارشناس صدور پروانه ساختمان

 

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام لازم در خصوص صدور كليه پروانه هاي ساختماني بر اساس ضوابط مربوطه.
 • صدور گواهي پايانكار، اصلاح پايانكار، وضعيت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و …
 • صدور پروانه كسب پس از تأييد واحد هاي ذي ربط شهرداري.
 • اقدام در خصوص تهيه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظريه كارشناس شهرسازي و كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و رييس اداره شهرسازي.
 • صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشاني، معاونت شهرسازي، فضاي سبز و …
 • اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
 • كنترل انتقال مورد مسير به نام شهرداري در زمان صدور پروانه.
 • كنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
 • صدور مجوز تخريب و بررسي استعلام هاي مربوط به نقشه هاي مهار بندي.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
 • بررسي پاسخ استعلام هاي ارجاعي از مراكز مختلف.
 • بررسي مغايرت هاي طرح تفصيلي با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصميم گيري نهايي.
 • اظهار نظر نسبت به ميزان مورد مسيري، اعلام ضابطه، پخ خيابان و …
 • اظهار نظر از نظر حريم ها (فضاي سبز، ميراث فرهنگي، باغات، قطار شهري و … )
 • كنترل رعايت ميزان عقب نشيني در زمان صدور پروانه هاي ساختماني، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پايان كار و …
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
 • صدور پروانه پايان ، سفت كاري و پايان ساختمان و اصلاحات پروانه .
 • تمديد پروانه .
 • تهيه و تشكيل پرونده در جهت صدور پروانه ساختمان .
 • ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 • شرح وظايف كارشناس ماده صد

 

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد.
 • برنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات و يا بازديد از محل مستحدثات.
 • ابلاغ نتيجه آراء صادره از سوي كميسيون ماده صد به اشخاص و واحدهاي ذيربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کميسيون تجديد نظر.
 • حفظ ارتباط با مراجع ذي صلاح به منظور رفع احتمالي مشكلات پرونده مطروحه در كميسيون ماده صد.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

 • شرح وظايف كارشناس نقشه برداری

 

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • برداشت دقيق اطلاعات ملك در محل و تطبيق آن با طرح هاي تفصيلي و طرح هاي تفكيكي.
 • ارجاع پرونده هاي مورد مسيري پس از بررسي لازم به كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذر بندی.
 • بررسي مغايرت هاي اضافه يا كسري سند.
 • بررسي نقشه هاي تفكيكي وتطبيق آن با طرح جامع.
 • اقدام در خصوص مصوبات كميسيون ماده
 • اقدام در خصوص پياده نمودن بر و كف در سطح منطقه.
 • برداشت، ترسيم و اجراء كليه پروفيل هاي طراحي در سطح منطقه.
 • برداشت پلان و تهيه نقشه در مقياس هاي مختلف.
 • ترسيم خط پروژه هاي پيشنهادي جهت ارسال به معاونت فني و عمراني.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

 • شرح وظايف مسؤول مميزي و نوسازی

 

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • هماهنگي با كارشناس GIS جهت بروز رساني نقشه هاي محدوده منطقه به منظور استفاده در امور مميزي.
 • هماهنگي با كارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.
 • بررسي نحوه توزيع قبوض عوارض ساليانه و كنترل عملكرد دستگاه توزيع كننده قبوض.
 • هماهنگي با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسي و اصلاح قبوض برگشتي املاك و توزيع مجدد آنها.
 • هماهنگي با مأمورين وصول جهت بهينه سازي وصول عوارض ساليانه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

 • شرح وظايف كارشناسGIS

 

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • جمع آوري، ويرايش، ذخير ه سازي و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و توصيفي براساس دستورالعمل هاي موجود.
 • كنترل كيفيت كليه مراحل توليد، ويرايش، آماده سازي، ذخيره سازي و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و توصيفي مطابق دستورالعمل هاي موجود.
 • كنترل نقشه هاي متوسط و بزرگ مقياس منطقه جهت بهنگام رساني اطلاعات مكاني محدوده منطقه.
 • پاسخگويي به نيازهاي واحد هاي ذي ربط منطقه در خصوص سؤالات مكاني، آماري و موضوعي برابر دستور مافوق.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.