آگهی مزایده قطعه محل های شهرداری

آگهی مزایده قطعه محل های شهرداری

آگهی مزایده نوبت سوم

شهرداری ورزنه  به استناد  صورتجلسه شماره  13مورخ  1400/08/28  شورای اسلامی  شهر ورزنه  در نظر دارد  محل های ذیل را بصورت اجاره و از طریق مزایده  عمومی به مدت دوسال شمسی به بخش خصوصی  واگذار نماید ، لذا متقاضیان  واجد الشرایط  میتوانند   جهت بازدید  از محل های  مذکور و همچنین کسب  اطلاعات  بیشتر  در ساعات اداری  به واحد  خدمات شهری شهرداری مراجعه  و ضمن  دریافت اوراق  مزایده  پیشنهادات  خود را حداکثر تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/12/26 به دبیرخانه  محرمانه شهرداری  تحویل و رسید  دریافت نمایند .ضمناً  سایر شرایط  در اوراق مزایده درج  شده است  .

باسلام

1-    قطعه زمین  در بوستان خانواده  واقع در جنب  خیابان ساحل به مساحت 15 مترمربع  با کاربری دکه اغذیه  فروشی  به قیمت اجاره ماهیانه  2/200/000ریال

2-   قطعه زمین نرده گذاری شده در بوستان خانواده  واقع در جنب خیابان ساحل به مساحت تقریبی 800 مترمربع  جهت نصب پارک بادی ولوازم ورزشی وتفریحی کودکان ونوجوانان  به قیمت اجاره ماهیانه  3/500/000ریال

3-  قطعه زمین  ضلع شمالی بلوارآزادگان(محوطه کارگاهی)  به  مساحت 15 متر مربع با کاربری  اغذیه فروشی به قیمت  اجاره ماهیانه  1/700/000 ریال

4-   قطعه زمین واقع در بوستان زاینده رود به مساحت  15 مترمربع   با کاربری دکه  اغذیه فروشی  به  قیمت   اجاره ماهیانه  2/200/000 ریال

5-   قطعه زمین واقع در بوستان شهدای گمنام به مساحت  15 مترمربع   با کاربری دکه  اغذیه فروشی  به  قیمت   اجاره ماهیانه  3/300/000 ریال

6-   اجاره برج کبوترخانه شهرورزنه شامل عرصه واعیان جهت بازدید گردشگران داخلی وخارجی به قیمت اجاره ماهیانه 3/500/000 ریال