آگهی مزایده مرحله اول- نوبت دوم

آگهی مزایده مرحله اول- نوبت دوم

    شهرداری ورزنه  به استناد  صورتجلسه شماره  406مورخ  1400/02/04  شورای اسلامی  شهر ورزنه  در نظر دارد  محل های ذیل را بصورت اجاره و از طریق مزایده  عمومی به بخش خصوصی  واگذار نماید ، لذا متقاضیان  واجد الشرایط  میتوانند   جهت بازدید  از محل های  مذکور و همچنین کسب  اطلاعات  بیشتر  در ساعات اداری  به واحد  خدمات شهری شهرداری مراجعه  و ضمن  دریافت اوراق  مزایده  پیشنهادات  خود را حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ15/06/1400 به دبیرخانه  محرمانه شهرداری  تحویل و رسید  دریافت نمایند  .ضمناً  سایر شرایط  در اوراق مزایده درج  شده است  .

تلفن: 03146482221

سایت شهرداری  : varzaneh.ir

  1. قطعه زمین  در بوستان خانواده  واقع در جنب  خیابان ساحل به مساحت 15 مترمربع  با کاربری دکه اغذیه  فروشی  به قیمت اجاره ماهیانه  2/000/000ریال
  2. قطعه زمین نرده گذاری شده در بوستان خانواده  واقع در جنب خیابان ساحل به مساحت تقریبی 800 مترمربع  جهت نصب پارک بادی ولوازم ورزشی وتفریحی کودکان ونوجوانان  به قیمت اجاره ماهیانه  3/000/000ریال
  3. قطعه زمین واقع در ضلع غربی پارک تمدن به مساحت 15 متر مربع با کاربری دکه اغذیه فروشی  به قیمت  اجاره ماهیانه 3/000/000ریال 
  4. قطعه زمین واقع در ضلع شرقی پارک تمدن به مساحت 15 متر مربع با کاربری دکه اغذیه فروشی  به قیمت  اجاره ماهیانه 2/500/000ریال 
  5. قطعه زمین  واقع درپارکینگ گلزار شهدا به  مساحت 15 متر مربع با کاربری دکه اغذیه فروشی  به  قیمت اجاره ماهیانه  2/000/000 ریال 
  6. قطعه زمین  ضلع شمالی بلوارآزادگان(محوطه کارگاهی)  به  مساحت 15 متر مربع با کاربری  اغذیه فروشی به قیمت  اجاره ماهیانه  1/500/000 ریال 

7 – قطعه زمین واقع در بوستان زاینده رود به مساحت  15 مترمربع   با کاربری دکه  اغذیه فروشی  به  قیمت   اجاره ماهیانه  2/000/000 ریال 

8- قطعه زمین واقع در بوستان شهدای گمنام به مساحت  15 مترمربع   با کاربری دکه  اغذیه فروشی  به  قیمت   اجاره ماهیانه  3/000/000 ریال 

9- قطعه زمین واقع در ضلع شرقی میدان امام رضا به مساحت  15 مترمربع   با کاربری دکه  اغذیه فروشی  به  قیمت   اجاره ماهیانه  2/000/000 ریال