آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري ورزنه باستناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد  انجام امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر ورزنه(استان اصفهان) را شامل :

 الف:  جمع آوري ، حمل و  دفن زباله از مبدأ  و بازيافت ،‌ رفت و  روب و نظافت كلي شهر بصورت مستمر ، انجام امورات كشتارگاه  و انجام امورات مربوط به اجرائيات و تخلفات ساختماني وسایرامورات مربوطه به مدت یکسال شمسی ازتاریخ 1400/3/1 لغایت 1400/2/31

ب:  حفظ و نگهداري كل فضاي سبز ، آماده سازي و ايجاد فضاي سبز ، كاشت گل و نهال و چمن ، انجام  امورات مربوط به تأسيسات شبكه آب فضاي سبز به مدت یکسال شمسی ازتاریخ 1400 /3/1لغایت 1400/2/31

كه موارد بصورت كلي دراوراق مناقصه و قرارداد فی مابین ذكر خواهد شد، بصورت پيمانكاري  به شركت هاي خدماتي و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد ،  لذا علاقمندان درصورت داشتن شرايط لازم مي توانند جهت شركت در مناقصه مذكور و كسب اطلاعات بيشتر درساعات اداري به واحد خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداکثر تاپایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ  1400 /2/5به دبيرخانه محرمانه شهرداري تحويل ورسید دریافت نمايند. توضيح اينكه:  كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است- شركت كنندگان در مناقصه مي توانند يكي از گزينه هاي الف و ب را انتخاب و يا در صورت داشتن توان و شرايط لازم براي انجام امورات هر دو گزينه را انتخاب نمايند . 


                                                            شماره تماس 46482221 031

                                                              غلامحسین رضایی- شهردارورزنه