سلام ، به سایت شهرداری ورزنه خوش آمدید

ارم 1مگابایتی شهرداری جهت ارسال

اخبار

آگهی مزایده مرحله اول- نوبت اول

    شهرداری ورزنه  به استناد  صورتجلسه شماره  406مورخ  1400/02/04شورای اسلامی  شهر ورزنه  در نظر دارد  محل های ذیل را بصورت اجاره و از طریق مزایده  عمومی به بخش خصوصی  واگذار نماید ، لذا متقاضیان  ...

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري ورزنه باستناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد  انجام امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر ورزنه(استان اصفهان) را شامل :  الف:  جمع آوري ، حمل و  دفن زباله از مبدأ  و بازيافت ،‌ رفت و  روب و نظافت كلي شهر بصورت مستمر ، ...

مناقصه مرحله اول- نوبت اول

    شهرداری ورزنه  به استناد  صورتجلسه شماره  412مورخ  1400/04/19شورای اسلامی شهر ورزنه وتاییدیه شماره 11312 مورخ  1400/04/28 فرمانداری محترم اصفهان در نظر دارد  کلیه امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه، شامل ...