سایت رسمی شهرداری ورزنه

info@varzaneh.ir

varzaneh-arm-w-250

المان پست اسلایدر

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

✅ مانور رفع سد معبر خیابان شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری ورزنه

✅ مانور رفع سد معبر خیابان شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری ورزنه

تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه

مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

✅ مانور رفع سد معبر خیابان شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری ورزنه

✅ مانور رفع سد معبر خیابان شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری ورزنه

تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه

مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

✅ مانور رفع سد معبر خیابان شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری ورزنه

✅ مانور رفع سد معبر خیابان شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری ورزنه

تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه

مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه