سایت رسمی شهرداری ورزنه

info@varzaneh.ir

varzaneh-arm-w-250

المان پست اسلایدر

14 تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها

14 تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها

عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

تبریک هفته قوه قضاییه

تبریک هفته قوه قضاییه

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر

14 تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها

14 تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها

عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

تبریک هفته قوه قضاییه

تبریک هفته قوه قضاییه

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر

14 تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها

14 تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها

عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

تبریک هفته قوه قضاییه

تبریک هفته قوه قضاییه

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر