المان پست اسلایدر

تالاب بین المللی گاوخونی

تالاب بین المللی گاوخونی

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی

✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی

✅ بمناسب اغاز هفته دولت ،گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه دوره ششم در قالب فایل pdf📎

✅ بمناسب اغاز هفته دولت ،گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه دوره ششم در قالب فایل pdf📎

🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور

🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور

تالاب بین المللی گاوخونی

تالاب بین المللی گاوخونی

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی

✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی

✅ بمناسب اغاز هفته دولت ،گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه دوره ششم در قالب فایل pdf📎

✅ بمناسب اغاز هفته دولت ،گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه دوره ششم در قالب فایل pdf📎

🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور

🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور

تالاب بین المللی گاوخونی

تالاب بین المللی گاوخونی

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی

✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی

✅ بمناسب اغاز هفته دولت ،گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه دوره ششم در قالب فایل pdf📎

✅ بمناسب اغاز هفته دولت ،گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه دوره ششم در قالب فایل pdf📎

🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور

🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور