المان پست اسلایدر

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه

🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه

🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه

🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه