بازدید دکتر سلطانی فرماندار شهرستان ورزنه و دکتر اخگر شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر ورزنه از طرح خدمات رایگان پزشکی

بازدید دکتر سلطانی فرماندار شهرستان ورزنه و دکتر اخگر شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر ورزنه از طرح خدمات رایگان پزشکی

✅ بازدید دکتر سلطانی فرماندار شهرستان ورزنه و دکتر اخگر شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر ورزنه از طرح خدمات رایگان پزشکی مستقردر اداره آموزش و پروش بازدید کردند و در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند و از پرسنل تلاشگر این مجموعه قدردانی نمودند.

🔸 دکتر سلطانی این حرکت را کارجهادی بسیار بزرگ دانست و بیان نمود: این اقدام درشرایط دشوار اقتصادی و با هزینه های گران پزشکی و دندانپزشکی، کاری ارزشمند و قابل تقدیر است.

🔸 دکتر اخگر نیز با تشکر از برگزار کنندگان این برنامه به ویژه اعضای شورای اسلامی شهر بیان کرد: انتظار داریم با توجه به هزینه های بالای خدمات پزشکی بویژه دندانپزشکی،خدمات این خیریه در آینده افزایش یابد.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه