تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

✅ ادامه تکمیل پارک محلی جدید کارخانه برق با نصب چراغ های روشنایی

✍️ در ادامه عملیات احداث پارک محله ای جدید کارخانه برق واقع در بافت قدیم ضمن اجرای طرح ویژه تأمین روشنایی، تابلو برق و پایه چراغهای جدید توسط واحد خدمات شهری شهرداری ورزنه نصب شد.