درباره ما

در باره شهرداری شهر ورنه

شهرداری شهر ورزنه در سال ۱۳۴۷ پس تغییر ورزنه به شهر تاسیس شد اولین شهردار این شهر آقای  حسین شیخ بهایی بود.

 

 

 

 

 

 

تاریخچه.