شهردار ورزنه

شهردار-ورزنه
دکتر حامد اخگر شهردار ورزنه
دارای ۷ سال سابقه خدمت شروع کار بعنوان شهردار ورزنه از مهرماه ۱۴۰۰

شهرداران قبلی ورزنه

حسین شیخ بهایی ۱۳۴۷-۱۳۴۹

1-نام و نام خانوادگی : حسین شیخ بهایی
تاریخ تولد : 1323
مدرک تحصیلی : دیپلم
شروع خدمت : 22 اردیبهشت 1347
پایان خدمت : 30 مهر 1349

مسعود کوثری ۱۳۴۹-۱۳۵۷

2-نام و نام خانوادگی : مسعود کوثری
تاریخ تولد : 1327
مدرک تحصیلی : دیپلم
شروع خدمت : 4 آذر 1349
پایان خدمت : 13 آبان 1357

محمد رضا مالکی ۱۳۵۸-۱۳۵۹

3-نام و نام خانوادگی : محمد رضا مالکی
تاریخ تولد : 1329
مدرک تحصیلی : دیپلم
شروع خدمت : 9 فروردین 1358
پایان خدمت : 9 فروردین 1359

علي يزدانی ورزنه ۱۳۵۹-۱۳۶۱

4-نام و نام خانوادگی : علي يزدانی ورزنه
تاریخ تولد : 1335
مدرک تحصیلی : لیسانس
شروع خدمت : 1 اردیبهشت 1359
پایان خدمت : 15 فروردین 1361

سيداصغر كاظمي 1361-1362

5-نام و نام خانوادگی :سيداصغر كاظمي ورزنه
تاریخ تولد : 1335
مدرک تحصیلی : لیسانس
شروع خدمت :16 فروردین 1361
پایان خدمت :22 مهر 1362

حسين جعفري جبلي 1362-1365

6-نام و نام خانوادگی : حسين جعفري جبلي
تاریخ تولد : 1337
مدرک تحصیلی : دیپلم
شروع خدمت : 23 مهر 1362
پایان خدمت : 16 اردیبهشت 1365

سيدحسن لطفي جبلي 1365-1370

7-نام و نام خانوادگی : سيدحسن لطفي جبلي
تاریخ تولد : 1336
مدرک تحصیلی :فوق دیپلم
شروع خدمت :24 اسفند 1365
پایان خدمت : 15 بهمن 1370

حسين پناهي 1370-1374

8-نام و نام خانوادگی : حسين پناهي
تاریخ تولد : 1336
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
شروع خدمت :15 بهمن 1370
پایان خدمت : 19 مرداد 1374

ناصر نصيري ده سرخي 1374-1378

9-نام و نام خانوادگی : ناصر نصيري ده سرخي
تاریخ تولد : 1335
مدرک تحصیلی : لیسانس
شروع خدمت : 19 مرداد 1374
پایان خدمت : 25 اردیبهشت 1378

قدرت اله قاسمي ورزنه 1378-1383

10-نام و نام خانوادگی : قدرت اله قاسمي ورزنه
تاریخ تولد : 1343
مدرک تحصیلی : لیسانس
شروع خدمت :25 اردیبهشت 1378
پایان خدمت : 10 مرداد 1383

رسول يوسفي باقر آبادي 1384-1386

11-نام و نام خانوادگی :رسول يوسفي باقر آبادي
تاریخ تولد : 1343
مدرک تحصیلی : دیپلم
شروع خدمت :25 تیر 1384
پایان خدمت : 12 خرداد 1386

شهاب ثابت راسخ 1386-1387

12-نام و نام خانوادگی : شهاب ثابت راسخ
تاریخ تولد : 1347
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
شروع خدمت : 12 خرداد 1386
پایان خدمت : 31 مرداد 1387

مهدی غلامی 1387-1392

13-نام و نام خانوادگی : مهدی غلامی
تاریخ تولد : 1354
مدرک تحصیلی : لیسانس
شروع خدمت : 18 مهر 1387
پایان خدمت : 10مهر 1392

علی عطایی 1392-1394

14-نام و نام خانوادگی : علی عطایی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
شروع خدمت : 10مهر 1392
پایان خدمت : ۱۰ آبان ۱۳۹۴

هادی فروزان 1394-1396

15-نام و نام خانوادگی : هادی فروزان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
شروع خدمت : آذر 1394
پایان خدمت : مرداد 1396

غلامحسین رضایی 1396-1400

16-نام و نام خانوادگی : غلامحسین رضایی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
شروع خدمت : مهر 1396
پایان خدمت : مرداد ۱۴۰۰