مزایده مرحله اول- نوبت اول موضوع: واگذاری امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه

مزایده مرحله اول- نوبت اول موضوع: واگذاری امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه

شهرداری ورزنه به استنادصورتجلسه شماره 7مورخ 1400/7/22شورای اسلامی شهرورزنه وتاییدیه هیات تطبیق شهرستان ورزنه درنظردارد کلیه امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه شامل کلیه غرفه ها ومغازه ها ی ترمینال مذکور را به صورت کلی وازطریق مزایده عمومی به مدت یکسال شمسی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجدالشرایط  می توانند جهت بازدید ازمحل مذکور وهمچنین کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری به واحد خدمات شهری شهرداری مراجعه وضمن دریافت اوراق مزایده، پیشنهادات خودرا حداکثر تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/9/21 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند. ضمنا” سایر شرایط در اوراق مزایده درج شده است.

تلفن: 03146482221

سایت شهرداری: varzaneh.ir