✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی

✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی

🔰 تحقق یکی دیگر از مطالبات مردمی

✍️ تامین روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی که یکی از مطالبات مردمی طی سال های گذشته بود, توسط شهرداری و با همکاری اداره برق شهرستان ورزنه انجام گردید.