🌐 جلسه ستاد پیشگیری، مقابله و برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان به ریاست سعید رحیمی فرماندار شهر ورزنه در محل شهرداری برگزار شد..

🌐 جلسه ستاد پیشگیری، مقابله و برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان به ریاست سعید رحیمی فرماندار شهر ورزنه در محل شهرداری برگزار شد..

🌐 جلسه ستاد پیشگیری، مقابله و برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان به ریاست سعید رحیمی فرماندار شهر ورزنه در محل شهرداری برگزار شد..

🔸 در این جلسه که به پیشنهاد شهرداری ورزنه برگزار شد،دستگاهای مربوطه ضمن ارائه گزارش،توضیحات را بیان نمودند و در عین حال برای جلوگیری از روند ساخت و ساز های غیرمجاز مصوباتی مطرح شد.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه