🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

🔰اجرای عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

✍️جهت هدایت اصولی آب‌های سطحی، کنترل سیلاب و ارتقای سطحی کیفی و ایمنی معبر کوچه شهید صادقی و پس از اتمام زیر سازی اولیه،عملیات کانیو گذاری این خیابان توسط واحد عمران شهرداری در حال انجام می باشد.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه