🔰 آگهی مزایده فروش 2 پلاک مسکونی

🔰 آگهی مزایده فروش 2 پلاک مسکونی

🔰 آگهی مزایده شهرداری ورزنه

آگهی مزایده مرحله اول -نوبت اول
شهرداری ورزنه :
به استناد مصوبه شماره ۴۷ مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ورزنه،شهرداری در نظر دارد

نسبت به فروش ۲ پلاک مسکونی واقع در خیابان شهید اصغر قطبی جنب پارک چاپاکر

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره سیستمی ۲۰۰۱۰۹۳۷۳۹۰۰۰۰۰۲برگزار نماید.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند.

– تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
– مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
– مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
– زمان بازگشایی پاکت ها:
۱۴۰۱/۰۶/۰۳
تلفن تماس و راهنمایی استفاده از سامانه :
۰۳۱۴۶۴۸۲۲۲۰ – ۲۲۲۱

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه