🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

🔰 ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

✍️در ادامه این عملیات ،جدول گذاری رفیوژ وسط و تسطیح خیابان جهت اجرای آسفالت انجام شد و در حال حاضر میدان شورا در حال احداث می باشد.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه