🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور

🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور

🔰 تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی شهرداری به یكدستگاه تراكتور

✍️ دکتر اخگر شهردار ورزنه گفت: با توجه به نیاز اساسی شهرداری به تجهیز ماشین آلات عمرانی و همچنین در نظر گرفتن وسعت شهر ورزنه،یک دستگاه تراکتور از شرکت های معتبر خریداری شده است که بزودی به ناوگان ماشین آلات شهرداری اضافه خواهد شد.