🔰 ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت بلوار رسالت توسط شهرداری ورزنه

🔰 ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت بلوار رسالت توسط شهرداری ورزنه

#گزارش_خدمت

🔰 ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت بلوار رسالت توسط شهرداری ورزنه

✍️ به منظور بهبود عبور و مرور شهري و ترميم معابر بعد از حفر و لوله گذاری جهت خط لوله گاز ، عمليات ترمیم ترانشه، لکه گیری و آسفالت بلوار رسالت توسط شهرداری ورزنه انجام شد.

🌐 روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورزنه