🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

🔰 عملیات پایانی نصب چراغ های روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی شهرک امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

✍️ این پروژه جهت روشنایی بلوار اشرفی اصفهانی در مسیر تردد عمومی و با توجه به مطالبه شهروندان ، توسط شهرداری و با همکاری اداره برق شهرستان ورزنه در حال اقدام می باشد که در مرحله پایانی چراغ های روشنایی نصب گردید.