🔰 عملیات کابل کشی پایه های روشنایی خیابان شهرداری و تمدن انجام شد.

🔰 عملیات کابل کشی پایه های روشنایی خیابان شهرداری و تمدن انجام شد.

 

✍️ این پروژه جهت روشنایی خیابان شهرداری و تمدن در مسیر تردد عمومی و با توجه به مطالبه شهروندان ، توسط شهرداری و با همکاری اداره برق شهرستان ورزنه در حال اقدام می باشد که در این مرحله عملیات کابل کشی پایه های روشنایی انجام شد.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه