🔰 پروژه تامین روشنایی بلوار شهرداری و تمدن

🔰 پروژه تامین روشنایی بلوار شهرداری و تمدن

🔰 پروژه تامین روشنایی بلوار شهرداری و تمدن

✍️ این پروژه جهت روشنایی دو بلوار اصلی شهر در مسیر تردد عمومی و با توجه به مطالبه شهروندان توسط شهرداری با همکاری اداره برق شهرستان ورزنه در حال اقدام می باشد که در فاز اول گود برداری و بتن ریزی و نصب پایه روشنایی تکمیل شده است.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه