پروژه ها

باغ بانوان

باغ بانوان

واحد حمل و نقل

واحد حمل و نقل

واحد حسابداری

واحد حسابداری

واحد حراست

واحد حراست

واحد امور مالی

واحد امور مالی

واحد  روابط عمومی

واحد روابط عمومی

واحد امـور سرمایـه گذاری

واحد امـور سرمایـه گذاری

واحد شهر سازی

واحد شهر سازی

واحد امـور قـراردادهـا

واحد امـور قـراردادهـا

واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات