سینما روباز

slide-2feca5b

عنوان پروژه: احداث سینمای روباز

میزان هزینه: 3/000/000/000 ریال

اعتبارات: تملک- منابع داخلی

توضیحات:

مساحت:  2200متر مربع


خاکبرداری: 6/020 متر مکعب


خاکریزی: 3/360 متر مکعب


لاشه چینی:1/295 متر مکعب


مالون چینی: 12/000 عدد