واحد حمل و نقل

slide-2feca5b

شرح وظائف:

  • جمع‌آوری ساماندهی، نگهداری و به هنگام سازی کلیه آمار و اطلاعات مربوط به امور حمل و نقل و ترافیک و تجزیه و تحلیل آنها و ارایه گزارش
  • فراهم آوردن موجبات برنامه‌ای شدن فعالیت حمل و نقل شهری و تهیه برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
  • نظارت بر کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر و آژانس های تاکسی تلفنی شهر
  • برنامه‌ریزی در خصوص چگونگی ارتقاء فرهنگ عبور و مرور شهروندان، آموزش مفاهیم ترافیکی و روش صحیح استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی با هماهنگی سایر واحدهای ذیربط
  • بررسی و تدوین استانداردها و معیارهای لازم در امر حمل و نقل و ترافیک و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • بررسی ضوابط و مقررات حاکم بر بخش حمل و نقل عمومی مسافر در شهر و شناسایی خلأها ، نارساییها و مشکلات و اقدام جهت رفع آنها از طریق تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها، طرح ها و لوایح و دستورالعمل‌های مربوط به هماهنگی حوزه ذیربط.
  • انجام کلیه امور مربوط به مدیریت پایانه مسافربری شیخ بهائی .

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوطه.

*******