واحد خدمات موتوری

slide-2feca5b

شرح وظائف:

 • نظارت بر برآورد هزينه تعمير وسائط نقليه و صدور دستورات لازم بمنظور تعمير آنها .
 • نظارت و بررسي در مورد تقاضاهاي خريد وسائل و لوازم يدكي وسائط نقليه و تسليم تقاضاها به واحد كارپردازي جهت خريد .
 • رسيدگي به تصادفات ، تخلفات رانندگان و كليه امور مربوط به تعميرات ، تهيه سوخت و انجام امور مربوط به بيمه آنان.
 • ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبیل ها دردفتر و تحويل اسناد مربوطه به مسئولين ذيربط .
 • تقسيم وسائط موتوری به کليه واحدهای شهرداری اعم از وسائط نقليه راهسازی و عمران و ماشینهای زباله کشی ، کاميونها و سواريها براساس ضوابط و دستور العملها .
 • تنظيم برنامه کار رانندگان و تهيه شناسنامه خودروها و تعيين ضريب استهلات ماشین آلات و حفظ و نگهداری کليه سوابق و پرونده های مربوطه .
 • تعیین محل مناسب جهت اسکان خودروها و ایجاد توقفگاهها و نظارت در حسن جريان امور آنها .
 • پيش بينی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوط به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارها مربوط با همکاری با واحد اموال و انبارهای شهرداری با توجه به نوع و حجم و کثرت آنها .
 • بررسی نیازمندیهای واحدهای مختلف شهرداری از لحاظ خودرو .
 • انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی وسائط نقلیه اعم از سبک و سنگين و غیره .
 • نظارت بر تحویل و تحول کليه خودروها و تهیه و نگهداری دفاتر مشخصات کلیه وسائط نقليه و قید در کارنامه وسائط نقلیه .
 • تعيين و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش به منظور فروش و یا حراج آنها .
 • آمارگیری از مقدار کارکرد وسائط نقليه شهرداری و کنترل مواد سوختی .
 • نظارت بر کلیه خریدها و تعمیرات خودروها .

انجام ساير اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

*******