واحد عمران

slide-2feca5b
slide-7d1683a
slide-b0c6839
slide-d3e38ba
slide-4191776
slide-8fc10e1
slide-d4b5a87

شرح وظائف:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همكاري در تعيين اولويت پروژه ها در سطح منطقه با مسئول مافوق.
 • همكاري با نقشه بردار در جهت مسير يابي و تراز يابي در ابتدا و حين اجراي پروژه ها.
 • اقدام در خصوص تحويل زمين پروژه به پيمانكار همراه با نقشه ها و پروفيل هاي مربوطه و همچنين ابلاغ شروع به كار به پيمانكار.
 • نظارت لازم بر تجهيز كارگاه و حسن انجام پروژه از سوي پيمانكار.
 • بازديد از پروژه ها به صورت هفتگي همراه با ناظر عاليه.
 • اقدام لازم در خصوص مكاتبه با آزمايشگاه ژئوتكنيك جهت آزمايش هاي لازم.
 • اقدام در خصوص تنظيم فرم دعوت نامه تحويل موقت و قطعي پروژه و همچنين شركت در كميسيون هاي مربوطه.
 • استعلام لازم از شركت هاي آب، برق، گاز، مخابرات و … جهت حفاري هاي مورد نياز در پروژه ها.
 • اقدام لازم در خصوص تنظيم صورت جلسات مربوطه و همچنين صورت وضعيت ها.
 • اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش هاي مستمر به مسئول مافوق.
 • نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
 • نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.
 • نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري

 بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .

 • پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.
 • اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
 • نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
 • عمران و آبادانی شهر با توجه به طرح جامع
 • بازگشایی و تعریض خیابانها (شارع عام )
 • جدول گذاری رفوژ های خیابانهای اصلی و پیاده رو سازی – زیر سازی و آسفالت خیابانهای اصلی
 • شن ریزی و زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر شهر بر اساس در خواست مردمی و خودیاری اهالی
 • ایجاد پارکینگهای حاشیه خیابانهای اصلی
 • روکش آسفالت خیابانهای دارای قدمت بالا که نیاز به ترمیم دارند
 • زیر سازی و آسفالت نوارها ی حفاری پس از اتمام عملیات شرکتهای حفار از قبیل آب و برق و گاز و تلفن
 • نظارت بر اجرای عملیات عمرانی بطور کلی

 انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

*******